تعرفه‌های گرافیک برتر

لوگو و آرم

 1. نشانه‌های حرفی یا مونوگرام

  درجه‌ی یک: ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۰۰.۰۰۰ تومان

 2. نشانه‌های کلمه‌ای یا لوگوتایپ

  درجه‌ی یک: ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۶۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۲۰.۰۰۰ تومان

 3. نشانه‌های تصویری یا آرم

  درجه‌ی یک: ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۷۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۵۰.۰۰۰ تومان

 4. بازسازی شانه

  درجه‌ی یک: ۸۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۳۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵۰ هزار تومان

 5. متحرک سازی نشانه

  درجه‌ی یک: ۸۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۵۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵۰ هزار تومان

تقویم، سررسید، دفترچه تلفن

 1. طراحی تقویم دیواری تک برگ سالانه

  درجه‌ی یک: ۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۶۵۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵۰.۰۰۰ تومان

 2. طراحی تقویم دیواری فصلی به اضافه‌ی جلد (پنج صفحه)

  درجه‌ی یک: ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۷۸۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۵۰.۰۰۰ تومان

 3. طراحی تقویم ماهانه فصلی به اضافه‌ی جلد (سیزده صفحه)

  درجه‌ی یک: ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۴۵۰.۰۰۰ تومان

 4. طراحی ماکت کلی سررسید، روزشمار، هفته‌شمار، ماه‌‌‌ شمار، هر مورد

  درجه‌ی یک: ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۴۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۱۳۰.۰۰۰ تومان

 5. اجرای صفحات سررسید روزانه، هر صفحه

  درجه‌ی یک: ۱۵ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۶ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۳ هزار تومان

 6. اجرای صفحات سررسید هفتگی، هر صفحه

  درجه‌ی یک: ۳۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۷ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۷ هزار تومان

 7. طراحی ماکت کلی تقویم رومیزی

  درجه‌ی یک: ۶۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۳۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵۰ هزار تومان

 8. طراحی ماکت کلی و برگ های داخل دفتر یادداشت

  درجه‌ی یک: ۳۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۵۵ هزار تومان

 9. طراحی ماکت کلی و برگ های داخل دفتر تلفن

  درجه‌ی یک: ۷۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۳۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۷۰ هزار تومان

عکاسی

 1. عکاسی مراسمات (هر فریم)

  درجه‌ی یک: ۲۵ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۲ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۴ هزار تومان

 2. عکاسی مستند (هر فریم)

  درجه‌ی یک: ۱۲۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۸۵ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۳۰ هزار تومان

 3. عکاسی صنعتی (هر فریم)

  درجه‌ی یک: ۲.۸۵۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۳۵۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۴۰۰.۰۰۰ تومان

عکاسی 360 درجه و تور مجازی

 1. عکاسی ۳۶۰ درجه تا ۱۵ نقطه (هر فریم)

  درجه‌ی یک: ۷۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۴۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۳۱۰ هزار تومان

 2. عکاسی ۳۶۰ درجه بیش از ۱۵ نقطه (هر فریم)

  درجه‌ی یک: ۷۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۳۶۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۲۸۰ هزار تومان

 3. تور مجازی ۳۶۰ درجه تا ۱۵ نقطه (هر فریم)

  درجه‌ی یک: ۸۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۴۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۳۳۰ هزار تومان

 4. تور مجازی ۳۶۰ درجه بیش از ۱۵ نقطه (هر فریم)

  درجه‌ی یک: ۷۶۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۴۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۳۰۰ هزار تومان

 5. درج عکس ۳۶۰ درجه یا تور مجازی در سایت تا ۱۵ نقطه (هر فریم یا پروژه)

  ۲۵ هزار تومان

 6. درج عکس ۳۶۰ درجه یا تور مجازی در سایت بیش از ۱۵ نقطه (هر فریم یا پروژه)

  ۲۰ هزار تومان

 7. خروجی apk (اندروید) از تور یا عکس ۳۶۰ درجه (هر فریم یا پروژه)

  کیفیت عالی: ۲۵ هزار تومان
  کیفیت استاندارد: ۲۰ هزار تومان

کتاب

 1. طراحی ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتاب (یونیفرم)

  درجه‌ی یک: ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۷۵۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۰۰.۰۰۰ تومان

 2. طراحی ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب

  درجه‌ی یک: ۶۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۰۰ هزار تومان

 3. طراحی رو، پشت و عطف هر کتاب

  درجه‌ی یک: ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۵۵۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۲۰.۰۰۰ تومان

 4. طراحی و صفحه‌آرایی کتاب‌های تصویری و کتاب‌های نوشتاری خاص (هر صفحه)

  درجه‌ی یک: ۱۲۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۷۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۲۵ هزار تومان

 5. طراحی و صفحه‌آرایی کتاب‌های نوشتاری عمومی (هر صفحه)

  درجه‌ی یک: ۲۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۱ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۵ هزار تومان

مجلات

 1. طراحی ساختار کلی مجله و طراحی شیوه‌ی حروف چینی و صفحه آرایی

  درجه‌ی یک: ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۶۰۰.۰۰۰ تومان

 2. طراحی جلد (هر شماره)

  درجه‌ی یک: ۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۶۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۱۱۰.۰۰۰ تومان

 3. طراحی و اجرای صفحات داخل (هر صفحه)

  درجه‌ی یک: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۸۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۴۰ هزار تومان

 4. رتوش و تنظیم فنی عکس‌ها و تصاویر (هر فریم)

  درجه‌ی یک: ۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۵ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۰ هزار تومان

بروشور، کاتالوگ و دفترچه راهنما

 1. طراحی جلد و پشت جلد

  درجه‌ی یک: ۵۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۲۰ هزار تومان

 2. صفحات داخلی تا هشت صفحه (هر صفحه)

  درجه‌ی یک: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۷۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۲۵ هزار تومان

 3. صفحات داخلی بیش از هشت صفحه (هر صفحه)

  درجه‌ی یک: ۱۷۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۶۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۲۰ هزار تومان

 4. طراحی منو برای رستوران ها (تا ۶ صفحه)

  درجه‌ی یک: ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۴۸۰.۰۰۰ تومان

کارت دعوت، کارت تبریک

 1. طراحی انواع کارت دعوت های کنفرانس ها ، نمایشگاه ها و مناسبتی

  درجه‌ی یک: ۶۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۶۰ هزار تومان

 2. طراحی پاکت با تیغ اختصاصی

  درجه‌ی یک: ۵۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۰۰ هزار تومان

 3. طراحی کارت های اعتباری، بانکی، تلفن و موارد نظیر (یک مورد)

  درجه‌ی یک: ۴۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۰۰ هزار تومان

پوستر و تراکت

 1. طراحی پوستر (بدون عکاسی و لابراتوار و اسکن تصاویر)

  درجه‌ی یک: ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۳۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۷۰.۰۰۰ تومان

تمبر

 1. طراحی تمبر

  درجه‌ی یک: ۹۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۵۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵۰ هزار تومان

تبلیغات فروشگاهی

 1. پوستر فروشگاهی

  درجه‌ی یک: ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۴۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۱۲۰.۰۰۰ تومان

 2. هنگلر ؛ دنگلر (ابزار اطلاع‌رسانی که از سقف آویزان می‌شود)

  درجه‌ی یک: یک میلیون تومان
  درجه‌ی دو: ۴۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۰۰ هزار تومان

 3. سردر فروشگاه

  درجه‌ی یک: یک میلیون تومان
  درجه‌ی دو: ۴۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۲۰ هزار تومان

 4. طراحی بدنه اتومبیل‌های پخش

  درجه‌ی یک: ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۰۰.۰۰۰ تومان

 5. طراحی بنر، لمپوست و استندهای تبلیغاتی داخل و خارج فروشگاه

  درجه‌ی یک: ۶۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۸۰ هزار تومان

بسته بندی و ساک خرید

 1. طراحی بسته بندی ( بدون عکاسی و طراحی نام تجاری محصول)

  درجه‌ی یک: ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۷۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۰۰.۰۰۰ تومان

 2. طراحی شکل سه‌بعدی بسته بندی و طرح تیغ بسته بندی

  درجه‌ی یک: ۹۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵۰ هزار تومان

 3. طراحی ساک خرید

  درجه‌ی یک: ۷۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۳۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۰۰ هزار تومان

 4. طراحی کاغذ کادو

  درجه‌ی یک: ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۹۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۵۰.۰۰۰ تومان

ست اوراق اداری

 1. طراحی و صفحه آرایی یک ست کامل ( کاغذ یادداشت، پاکت، سربرگ، کارت ویزیت)

  درجه‌ی یک: ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۹۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۵۰.۰۰۰ تومان

 2. طراحی اوراق اداری (مانند اسناد حسابداری، قبض رسید، صورت حساب، پیش فاکتور و ..)

  هر مورد:
  درجه‌ی یک: ۳۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۷۰ هزار تومان

 3. طراحی اوراق بهادار، سهام، سند مالکیت، دیپلم افتخار، کارت ضمانت یا گارانتی

  هر مورد:
  درجه‌ی یک: ۶۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۴۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵۰ هزار تومان

 4. طراحی تکی هر مورد مثل کاغذ یادداشت ، سررگ و ..

  درجه‌ی یک: ۳۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۷۰ هزار تومان

فولدر تبلیغاتی

 1. طراحی تیغ فولدر (شامل هندسه، جیب و محل قرارگیری سی‌دی)

  درجه‌ی یک: ۳۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۷۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۰۰ هزار تومان

 2. طراحی گرافیک فولدر

  تک رو (جلد و پشت جلد):
  درجه‌ی یک: ۵۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۳۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۴۰ هزار تومان

  دو رو (جلد و پشت جلد به همراه صفحات داخلی):
  درجه‌ی یک: ۸۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۴۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۲۵۰ هزار تومان

کارت ویزیت

 1. تک رو

  درجه‌ی یک: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۲۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۵۰ هزار تومان

 2. دو رو

  درجه‌ی یک: ۲۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۸۰ هزار تومان

 3. طراحی تیغ کارت

  درجه‌ی یک: ۲۰۰هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۷۰ هزار تومان

تبلیغات محیطی

 1. طراحی بیلبورد تبلیغاتی و عرشه پل

  درجه‌ی یک: ۹۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۳۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۰۰ هزار تومان

 2. طراحی بنر، لمپوست و استندهای تبلیغاتی داخلی و خارجی ( داخل واگن‌های مترو و …)

  درجه‌ی یک: ۶۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۸۰ هزار تومان

 3. طراحی تبلیغات اتوبوس

  درجه‌ی یک: ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۷۰۰.۰۰۰ تومان

 4. سردر فروشگاه ها

  درجه‌ی یک: یک میلیون تومان
  درجه‌ی دو: ۴۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۲۰ هزار تومان

 5. طراحی بدنه اتومبیل های پخش

  درجه‌ی یک: ۹۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۵۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۳۲۰ هزار تومان

پیکتوگرام

 1. طراحی پیکتوگرام برای یکی سری (هفت مورد)

  درجه‌ی یک: ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۷۰۰.۰۰۰ تومان

سی‌دی ؛ دی‌وی‌دی و بلوری

 1. طراحی لیبل

  درجه‌ی یک: ۴۸۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۸۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۸۰ هزار تومان

 2. طراحی پشت قاب

  درجه‌ی یک: ۴۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۷۰ هزار تومان

 3. طراحی قاب سی دی اختصاصی چاپی با تیغ و ماکت سازی (دو رو)

  درجه‌ی یک: ۷۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۳۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۳۰ هزار تومان

اوراق بهادار و بن های خرید

 1. طراحی برگ سهام، چک ، سپرده های مالی اعتباری بانکی و …

  هر برگ:

  درجه‌ی یک: ۶۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۲۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۳۰ هزار تومان

 2. طراحی بن خرید

  درجه‌ی یک: ۳۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۸۰ هزار تومان

گواهینامه و کارت ضمانت

 1. طراحی انواع گواهینامه ، دیپلم و موارد نظیر

  درجه‌ی یک: ۸۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۴۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۸۰ هزار تومان

 2. طراحی انواع کارت ضمانت و گارانتی و موارد نظیر

  درجه‌ی یک: ۶۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵۰ هزار تومان

آگهی تبلیغاتی

 1. طراحی آگهی نشریات، روزنامه و مجلات

  درجه‌ی یک: ۳۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۷۰ هزار تومان

روزنامه

 1. طراحی ساختار کلی روزنامه و شیوه‌ی حروف چینی

  درجه‌ی یک: ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۵۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس و یادبود

 1. طراحی تندیس یادمان برای مناسبت ها و یا نماد موسسات و تندیس های اهدایی مسابقات و ..

  درجه‌ی یک: یک میلیون تومان
  درجه‌ی دو: ۴۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵۰ هزار تومان

نظارت فنی

 1. کارمزد هرگونه پیگیری و نظارت فنی در تکمیل و به سرانجام رساندن کار

  ۲۰ درصد کل هزینه ها

 2. مشاوره و مدیریت برای تعیین خط مشی کلی و سیاست کلی کار

  هر ساعت ۲۰۰ هزار تومان

طراحی سایت و وبسایت

 1. طراحی گرافیکی سایت پویا

  درجه‌ی یک: ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

 2. طراحی گرافیکی سایت استاتیک

  درجه‌ی یک: ۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

 3. بهینه سازی و طراحی واکنش گرا (ریسپانسیو) برای هر الگو

  سازگار کردن طرح ها با تمام دستگاه های جدید و مختلف مانند تبلت، موبایل ، لپ تاپ، تلویزیون های هوشمند جهت بهبود ارائه مناسب محتوا به کاربر

  درجه‌ی یک: ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۸۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۴۰۰.۰۰۰ تومان

 4. طراحی گرافیکی وبلاگ

  درجه‌ی یک: ۹۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۵۰.۰۰۰ تومان

 5. پیاهده سازی فنی سایت استاتیک

  درجه‌ی یک: ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۵۰۰.۰۰۰ تومان

 6. پیاده سازی فنی سایت پویا

  درجه‌ی یک: ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۷۰۰.۰۰۰ تومان

پاورپوینت

 1. طراحی ساختار کلی و اجرای صفحات تا ۲۰ صفحه

  هر صفحه:

  درجه‌ی یک: ۳۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۵۰ هزار تومان

 2. اجرای صفحات از ۲۰ صفحه به بالا

  هر صفحه:

  درجه‌ی یک: ۲۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۲۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۴۰ هزار تومان

کاتالوگ الکترونیک (بروشور مولتی مدیا)

 1. طراحی هسته مرکزی کاتالوگ مولتی مدیا

  هسته مرکزی اختصاصی با امکانات مد نظر شما تنها یک بار برای همیشه به صورت کاملا اختصاصی برای شما طراحی خواهد شد و تنها یک بار ملزم به پرداخت این هزینه خواهید بود. به عنوان مثال اگر در سال سفارش طراحی پنج کاتالوگ الکترونیک را داشته باشید، تنها یک بار هزینه هسته مرکزی را پرداخت خواهید نمود. و از آن پس تنها هزینه طراحی صفحات برای شما محاسبه خواهد شد.

  درجه‌ی یک: ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۰۰.۰۰۰ تومان

 2. صفحات داخلی

  صفحات ایستا (هر صفحه):

  درجه‌ی یک: ۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۳۵ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵ هزار تومان

  صفحات گرافیکی (هر صفحه):

  درجه‌ی یک: ۱۸۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۸۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۴۰ هزار تومان

گرافیک متحرک

 1. بنر متحرک برای سایت یا تبلیغ (یک طرح و حداکثر در سه اندازه)

  درجه‌ی یک: ۵۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۸۰ هزار تومان

 2. متحرک سازی نشانه (آرم و لوگو)

  درجه‌ی یک: ۸۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۵۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵۰ هزار تومان

طراحی تی شرت

 1. طراحی تی شرت های خاص

  درجه‌ی یک: ۷۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۳۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۰۰ هزار تومان

اپلیکیشن موبایل (اندروید) و نرم افزار کامپوتری

 1. طراحی واسط گرافیکی کاربر در اپلیکیشن و نرم افزار

  درجه‌ی یک: ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۵۰۰.۰۰۰ تومان

 2. پیاده سازی فنی

  نرم افزارهای کامپیوتری (با امکانات متعارف)
  درجه‌ی یک: ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

  نسخه تخصصی نرم افزار موبایل با امکانات ویژه
  درجه‌ی یک: ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

  نسخه ی استاندارد نرم افزار موبایل کتاب و محتوایی
  درجه‌ی یک: ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۷۰۰.۰۰۰ تومان