اپلیکیشن قربانی عشق

طراحی اپلیکیشن قربانی عشق (شهدای ترور)

به سفارش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

به مناسبت هفته ی حقوق بشر آمریکایی